logo2

Co je APLA?

APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv alternativních metod.

Cílem projektu APLA ČR je propagace uplatňování takových postupů a metod při práci s osobami s PAS v České republice, které vyplývají ze standardů odsouhlasených správní radou a členskou základnou a garantují vědecký přístup k autismu.

Standardní postoje a pravidla, které se členské organizace APLA zavazují plně respektovat:

  1. APLA na základě odborného přístupu, který propaguje, za efektivní terapeutické směry uznává kognitivně behaviorální terapii a strukturované učení s důrazem na alternativní komunikaci (pokud jsou zapotřebí). Podporuje a propaguje včasnou odbornou diagnostiku. Za základní principy péče o osoby s autismem považuje vizualizaci, nácvik komunikace s vizuální podporou, odměňové systémy, sociálně komunikační nácviky, sdílení pozornosti, neverbální komunikaci, imitaci, sdílení emocí, senzorickou integraci, rozvoj vývojových oblastí, ABA. U malých dětí je velký důraz kladen na rozvíjení sociálně –komunikačního chování - kontakt, hra
  2. APLA podporuje a propaguje inkluzi osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin do společnosti. Farmakoterapii uznává jako efektivní podpůrnou léčebnou metodu, brojí však proti jejímu zneužívání.
  3. APLA nepropaguje vědecky neověřené, neodborné, zavádějící a neefektivní metody, které se váží k péči o lidi s poruchou autistického spektra. Všemožně se snaží zajistit a zveřejnit o sporných metodách objektivní informace. Sleduje doporučení Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších obecně uznávaných společností.
  4. APLA poskytuje podporu osobám v rozsahu celého spektra poruch autistického spektra bez nároku na jejich sociálně přijatelné chování – lidem s těžkou i lehkou symptomatikou poruchy autistického spektra včetně lidí s problémovým chováním. Podporu a spolupráci nabízí jak přímo rodinám, tak i veškerým typům zařízení, které o lidi s poruchou autistického spektra pečují. Důraz je kladen na spolupráci profesionálních pracovníků, rodičů a samotných osob s PAS a jejich vzájemný respekt.
  5. Zástupci APLA se pravidelně účastní vědeckých konferencí a sledují vývoj v oboru.

V oblasti informování provozuje APLA webové stránky - www.apla.cz a informační portál www.autismus.cz.

Obsahem jsou informace o posláních organizace, terapiích, kontaktní adresy, stanovy, seznam členů správní rady s kontakty, seznam a kontakty na členskou základnu (odkazy na regionální organizace), informace o celostátních konferencích, obecné informace o poruchách autistického spektra. Dále formulář žádosti o členství v APLA a založení regionální organizace.

Členové APLA ČR postupují společnými kroky hlavně v oblasti legislativy a tlaku na zvýšení úrovně všeobecné informovanosti.
Regionální organizace se zavazují propagovat činnost sesterských regionálních organizací (uvádění do adresářů, rozcestovníků, na propagačních materiálech, v televizních a rozhlasových pořadech).
K návrhům na změnu legislativy je zapotřebí informovat všechny regionální organizace a získat jejich podpisy.
Vyjádření za APLA ČR musí odsouhlasit nadpoloviční většina správní rady.